Projekt „I Ty na kursie ICT!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie: 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia Kontakt

Projekt „I Ty na kursie ICT!” współfinansowany ze śœrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych.

Całkowita wartość projektu: 993 650,17 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 894 285,15 zł

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 roku – 31.07.2017 roku


Celem głównym projektu jest zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w grupie 72 osób niepełnosprawnych w wieku 25 lat i 135 osób w wieku 50 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Grupę docelową projektu stanowi 207 osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego, należących do jednej z dwóch grup:

• Osoby w wieku 50 i więcej lat
• Osoby w wieku 25 i więcej lat posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

  Uczestnikom zapewniamy:
 
  - Materiały pomocnicze i dydaktyczne
  - Ubezpieczenie NNW
  - Zajęcia prowadzone metodą warsztatową przez wykwalifikowaną kadrę trenerów
  - Nieduże grupy szkoleniowe, kameralną atmosferę sprzyjającą nauce