Projekt „To idzie młodość i kompetencje!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy,
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt

Projekt „To idzie młodość i kompetencje!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.02.2017 - 31.01.2018

Grupa docelowa: W Projekcie weźmie udział 120 osób, w tym 70 kobiet i 50 mężczyzn, spełniających kryteria rekrutacyjne:

FORMALNE-obowiązkowe:
a) Zgłoszenie udziału w Projekcie w przewidziany sposób i w podanym terminie.
 
PODSTAWOWE-obowiązkowe:
a) Wyłączona kwalifikowalość do wsparcia w ramach 1.3.1 PO WER,
b) Wiek - między 18 a 29 rokiem życia,
c) Miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w subregionie pilskim (powiaty: złotowski, pilski, chodzieski, wągrowiecki, czarnkowsko – trzcianecki),
d) Status młodzieży NEET – zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014 – 2020 tj. osoba, która:
  pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo),
  nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  nie szkoli się (nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w ciągu ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
e) Brak zatrudnienia - status osoby bezrobotnej (24 osoby), w tym: 10 osób długotrwale bezrobotnych lub status osoby biernej zawodowo (96 osób).
 
UZUPEŁNIAJĄCE-obowiązkowe:
a) Motywacja do udziału w projekcie i do podjęcia zatrudnienia,
b) Adekwatność wsparcia projektowego do potrzeb, zainteresowań, predyspozycji i stanu zdrowia.
 
PIERWSZEŃSTWA-nieobowiązkowe:
a) Stopień niepełnosprawności - w stopniu lekkim – 1 pkt., w stopniu umiarkowanym – 2 pkt., w stopniu znacznym – 3 pkt.,
b) Brak doświadczenia zawodowego: brak doświadczenia zawodowego – 4 pkt., doświadczenie zawodowe do 1 roku – 3 pkt., doświadczenie zawodowe od 1 do 2 lat – 2 pkt., doświadczenie zawodowe od 3 do 5 lat – 1 pkt., doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat – 0 pkt.,
c) Niskie kwalifikacje: wykształcenie podstawowe lub niższe – 3 pkt., wykształcenie gimnazjalne – 2 pkt., wykształcenie ponadgimnazjalne – 1 pkt., wykształcenie policealne i wyższe – 0 pkt.,
d) Miejsce zamieszkania na terenach wiejskich – 1 pkt.,
e) Status osoby długotrwale bezrobotnej – 1 pkt.
 
Pomocniczym kryterium będzie kolejność zgłoszeń Uczestników.
 
Cel główny:Cel główny Projektu zakłada, że w terminie 02.2017 – 01.2018 90% Uczestników Projektu podniesie swój potencjał zawodowy zgodnie z indywidualnymi potrzebami określonymi w Indywidualnym Planie Działania oraz wymaganiami rynku pracy przez działania: identyfikację potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy i Indywidualny Plan Działania, pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, szkolenia z zakresu nabywania kompetencji miękkich, szkolenia zawodowe i staże.
 
Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu:
 
Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy oraz Indywidualny Plan Działania,
Pośrednictwo pracy,
Szkolenie z nabywania kompetencji społecznych (indywidualnych, interpersonalnych, psychospołecznych),
Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):
  - Spawacz MIG - 152 godz.
  - Spawacz MAG - 152 godz.
  - Kadry i płace - 152 godz.
  - Pracownik biurowy - 152 godz.
  - Księgowość - 152 godz.
  - Specjalista ds. sprzedaży i marketingu - 152 godz.
Staże zawodowe
 
Uczestnikom Projektu zapewniamy:
 
- materiały pomocnicze i dydaktyczne
- egzamin i certyfikację VCC
- catering
- ubezpieczenie NNW
- refundację kosztów dojazdu
- stypendium za szkolenie zawodowe
- stypendium stażowe