Projekt „Młody - Aktywny - Zatrudniony”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt

Projekt „Młody - Aktywny - Zatrudniony” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 30.11.2017 r.

Cel projektu
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
Planowane efekty
uzyskanie przez osoby poniżej 30 lat, kwalifikacji po opuszczeniu programu - 33 osoby;
zidentyfikowanie barier inkluzji zawodowej, potrzeb szkoleniowych i zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego - 108 osób
opracowanie Indywidualnego Planu Działania - 108 osób;
nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych - 87 osób;
nabycie lub zwiększenie doświadczenia zawodowego - 84 osoby;
Wartość projektu: 1 835 825,80 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 744 034,51 zł
Uczestnikami Projektu będzie 108 osób spełniających obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:
a) Wiek – między 18 a 29 rokiem życia;
b) Brak zatrudnienia – status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w ewidencji Urzędu Pracy,
c) Miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w woj. śląskim,
d) Niekwalifikowanie się do grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER,
e) Status młodzieży NEET – zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014 – 2020 tj. osoba, która:
  pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo),
  nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  nie szkoli się (nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w ciągu ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
f) Niekwalifikowanie się do grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER,
g) Motywacja do udziału w Projekcie i do podjęcia zatrudnienia.
h) Adekwatność założeń projektu do celów Uczestnika Projektu,
Pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały osoby spełniające kryteria pierwszeństwa:
a) Niepełnosprawność,
b) Niskie kwalifikacje: podstawowe i poniżej, gimnazjalne, ponadgimnazjalne,
c) Niskie doświadczenie zawodowe: brak doświadczenia zawodowego, doświadczenie zawodowe do 1 roku, doświadczenie zawodowe od 1 do 2 lat, doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat,
 
Pomocniczym kryterium będzie kolejność zgłoszeń Uczestników.
 
Rekrutacja dokonywana w dwóch etapach:
I. 2.2017 - 48 osób
II. 4.2017 - 60 osób
Liczba osób rekrutowanych w tych terminach może ulec zmianie
Ścieżka wsparcia:
Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, IPD 4 godziny na osobę 3.2017 48 osób, 5.2017 60 osób
Pośrednictwo pracy 8 godz. na osobę i poradnictwo zawodowe 5 godz. na osobę
Szkolenie zawodowe (bony szkoleniowe) wybierane na podstawie IPD z branży ITC lub szkolenia zawodowe certyfikowane
Staże zawodowe 3 miesiące
 
Uczestnikom Projektu przysługuje:
- Refundacja kosztów dojazdu
- Refundacja opieki nad osobą zależną
- stypendium szkoleniowe za szkolenie zawodowe 1161,13 zł brutto
- stypendium szkoleniowe za szkolenie zawodowe 2375,40 zł brutto miesięcznie
 
Osoby wyłączone ze wsparcia w ramach Projektu:
młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielnili się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych środków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
absolwenci specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
matki przebywające w domach samotnej matki,
osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).