Projekt „Po 50 roku życia klikanie? Podejmij z nami to wyzwanie!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 05. Zatrudnienie
Działania: 05.05. Kształcenie ustawiczne
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt

Projekt „Po 50 roku życia klikanie? Podejmij z nami to wyzwanie!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działania: 05.05. Kształcenie ustawiczne.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 30.04.2018 r.

Cel projektu:
Nabycie w terminie 01.06.2017 r. – 30.04.2018 r. przez uczestników projektu kompetencji komputerowych na pełnym poziomie zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DGCOMP zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 1 651 260,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 403 571,00 zł
 
Uczestnikami Projektu będzie 400 osób spełniających obowiązkowe kryteria rekrutacyjne :
a) wiek – 50 lat i więcej;
b) miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w województwie pomorskim,
c) brak statusu przedsiębiorcy.
 
Pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały osoby spełniające kryteria pierwszeństwa:
a) status pracownika sektora małych średnich przedsiębiorstw oraz przedmiotów ekonomii społecznej;
b) niskie kwalifikacje do ISCED 3 włącznie (maksymalnie wykształcenie gimnazjalne);
c) niepełnosprawność.
 
Uczestnikom Projektu przysługuje:
- refundacja kosztów dojazdu;
- refundacja opieki nad osobą zależną;
- materiały pomocnicze i dydaktyczne;
- zestawy szkoleniowe + pendrive;
- catering obiadowy i kawowy.
 
Planowane efekty
osoby w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu
– 340 osób;
osoby o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu
– 136 osób;
pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zostali objęci wsparciem w Programie – 200 osób;
osoby o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w Programie – 160 osób.