Projekt „Praca jest kobietą”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: 8. Rynek pracy
Działanie: 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt

Projekt „Praca jest kobietą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, , Priorytet: 8. Rynek pracy, Działanie: 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy.

Okres realizacji: 01.01.2017 r. - 31.03.2018 r.

Grupa docelowa: Projekt zakłada udział 90 osób fizycznych, które w momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w Projekcie jednocześnie spełniają następujące obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:

a) Płeć - 100% Uczestników Projektu stanowią kobiety,
b) Wiek – od 30 roku życia,
c) Miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w powiatach: górowskim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, lwóweckim, złotoryjskim w województwie dolnośląskim,
d) Brak zatrudnienia – status osoby bezrobotnej (w tym długotrwale bezrobotnej) lub biernej zawodowo,
e) Brak statusu rolnika posiadającego gospodarstwo powyżej 2 ha przeliczeniowych,
f) Niskie kwalifikacje - na poziomie do ISCED 3 zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia, tj. maksymalnie na poziomie liceum (ogólnokształcącego, profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego) lub technikum, lub zasadniczej szkoły zawodowej,
g) Motywacja do udziału w Projekcie i podjęcia zatrudnienia.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby spełniające kryteria premiujące:

a) niepełnosprawność (weryfikowane na podstawie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) w stopniu lekkim
– 8 pkt., w stopniu umiarkowanym – 9 pkt., w stopniu znacznym – 10 pkt.,
b) wiek powyżej 50 roku życia – 1 pkt.,
c) miejsce zamieszkania na terenach wiejskich (weryfikowane na podstawie oświadczenia) – 1 pkt.,
d) status osoby długotrwale bezrobotnej (weryfikowane na podstawie zaświadczenia z PUP) – 1 pkt.,
e) powrót do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem (weryfikowane na podstawie oświadczenia)
– 1 pkt.,
f) niskie kwalifikacje (weryfikowane na podstawie oświadczenia) na poziomie ISCED 1 – 2 pkt., na poziomie ISCED 2
– 1 pkt., na poziomie ISCED 3 – 0 pkt.

Cel główny: Celem głównym projektu jest wzrost potencjału zawodowego min. 90% Uczestniczek Projektu, w terminie 01.01.2017 r. – 31.03.2018 r. przez działania podnoszące kompetencje indywidualne, interpersonalne i psychospołeczne, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje zawodowe, umiejętności zarządzania karierą zawodową i poszukiwania pracy – wybrane i zastosowane stosownie do zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb i wytyczonej ścieżki rozwoju edukacyjnego i zawodowego (IPD) Uczestnika Projektu, poparte pośrednictwem pracy.

Ścieżka wsparcia Uczestniczek Projektu:

a) Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym Indywidualny Plan Działania,
b) Poradnictwo zawodowe indywidualne,
c) Pośrednictwo pracy,
d) Szkolenie z zakresu nabywania kompetencji społecznych (indywidualnych, interpersonalnych i psychospołecznych) i aktywnego poszukiwania pracy, dla Uczestniczek u których zostanie zdiagnozowana taka potrzeba (weryfikowane na podstawie IPD),
e) Szkolenie zawodowe (jedno do wyboru):
  Fryzjerka
  Kucharz
    W wymiarze 200 godzin na osobę, dla Uczestniczek Projektu, u których zostanie zdiagnozowana taka potrzeba (weryfikowane na podstawie IPD),
f) Staże zawodowe - 3 miesiące dla Uczestniczek Projektu, u których zostanie zdiagnozowana taka potrzeba (weryfikowane na podstawie IPD).

Uczestniczka Projektu może otrzymać:

- stypendium szkoleniowe,
- stypendium stażowe,
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenie zawodowe,
- materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
- poczęstunek (serwis kawowy i obiad w trakcie trwania szkolenia z zakresu nabywania kompetencji społecznych
i aktywnego poszukiwania pracy oraz szkoleń zawodowych).