Projekt „Samodzielni poprzez pracę – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy,
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt

Projekt „Samodzielni poprzez pracę – aktywizacja osób młodych niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.11.2016 - 31.07.2017 roku

Grupa docelowa: Projekt zakłada udział 60 osób fizycznych, które w momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w Projekcie jednocześnie spełniają następujące obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:
a) Niepełnosprawność – posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
b) Wiek – między 15 a 29 rokiem życia,
c) Miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w powiatach: kolskim, konińskim, słupeckim, tureckim, leszczyńskim, gostyńskim, kościańskim, rawickim, wolsztyńskim, Leszno, chodzieskim, czarnkowsko – trzcianeckim, pilskim, wągrowieckim, złotowskim, Konin, w woj. wielkopolskim,
d) Status młodzieży NEET – zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014 – 2020 tj. osoba, która:
  pozostaje bez zatrudnienia (jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo),
  nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  nie szkoli się (nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w ciągu ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
e) Brak zatrudnienia – status osoby bezrobotnej (w tym długotrwale bezrobotnej) lub biernej zawodowo,
f) Płeć - 30 kobiet i 30 mężczyzn,
g) Adekwatność założeń projektu do celów Uczestnika Projektu,
h) Motywacja do udziału w Projekcie i do podjęcia zatrudnienia.

Pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały osoby spełniające kryteria pierwszeństwa:

a) Niepełnosprawność: w stopniu lekkim – 1pkt., w stopniu umiarkowanym – 2 pkt., w stopniu znacznym – 3 pkt.,
b) Niskie kwalifikacje: wykształcenie na poziomie ISCED 1 – 3 pkt., ISCED 2 – 2 pkt., ISCED 3 – 0 pkt.,
c) Niskie doświadczenie zawodowe: brak doświadczenia zawodowego – 4 pkt., doświadczenie zawodowe do 1 roku – 3 pkt., doświadczenie zawodowe od 1 do 2 lat – 2 pkt., doświadczenie zawodowe od 3 do 5 lat – 1 pkt., doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat – 0 pkt.,
d) Miejsce zamieszkania na terenach wiejskich – 1 pkt.,
e) Wiek między 15 a 24 rokiem życia – 1 pkt.
Pomocniczym kryterium będzie kolejność zgłoszeń Uczestników.
Cel główny: Celem głównym projektu jest podniesienie potencjału zawodowego 80% Uczestników Projektu poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo – edukacyjną opartą na następujących działaniach: identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości w zakresie określenia ścieżki zawodowej, pośrednictwa pracy, szkolenia z nabywania kompetencji psychospołecznych i aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia zawodowe oraz staże.
Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu:
Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie określenia ścieżki zawodowej
Pośrednictwo pracy
Szkolenie z nabywania kompetencji psychospołecznych i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):
  - Pracownik biurowy
  - Telemarketer
  - Spawacz metodą MAG
  - Asystent ds. księgowości
Staże zawodowe
Uczestnikom Projektu zapewniamy:
- materiały pomocnicze i dydaktyczne
- certyfikat ukończenia szkolenia zawodowego
- catering
- ubezpieczenie NNW
- refundację kosztów dojazdu
- stypendium za szkolenie zawodowe
- stypendium stażowe