Projekt „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: 7. Konkurencyjny rynek pracy
Działanie: 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej
 
Aktualności O projekcie Dokumenty do pobrania Kontakt
 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 08 września 2017 r. rozpoczynamy nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Wnioski o dotację wraz załącznikami będzie można składać do 15 września 2017 r. w godzinach 9:00-16:00.

Kompletne wnioski wraz załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność) należy składać w biurze projektu tj. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole lub pocztą tradycyjną albo kurierem na adres biura projektu.

Decyduje data wpływu do biura projektu.

Do Wniosku o przyznanie dotacji (załącznik nr 15 d Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości) powinny być złożone następujące dokumenty:

a) Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo-doradczym,
b) Biznesplan na okres dwóch pierwszych lat działalności przedsiębiorstwa (załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości),
c) Harmonogram rzeczowo – finansowy (załącznik nr 2 do Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości),
d) Dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, w szczególności [1]:
  pozwolenia na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – Zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późn. zm.),
  pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późn. zm.).
________________________________________________________
[1] Nie dotyczy pozwoleń, które można uzyskać wyłącznie po założeniu działalności gospodarczej.
Dodano dnia 2017-09-06
 
Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Poniżej znajduje się OSTATECZNA lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
w I turze naboru oraz lista rezerwowa.


 
L.p. Numer formularza Łączna ilość punktów
1 0009 107,5
2 0024 105,5
3 0028 104
4 0016 104
5 0020 102
6 0027 101
7 0023 101
8 0025 98,5
9 0005 98,5
10 0006 98
11 0026 97,5
12 0002 97,5
13 0013 96,5
14 0019 96
15 0017 94
16 0003 93,5
17 0010 91
18 0007 88,5
19 0029 87
20 0033 86,5
21 0022 85,5
22 0032 82,5
23 0004 80,5
24 0030 79
25 0001 78,5
26 0031 77
27 0011 77
28 0015 76
29 0012 76
30 0014 74,5
Lista rezerwowa:
L.p. Numer formularza Łączna ilość punktów
1 0008 73,5
2 0021 72,5
3 0018 72,5
Dodano dnia 2017-07-20
 
Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Poniżej znajduje się wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
w I turze naboru oraz lista rezerwowa.


 
L.p. Numer formularza Łączna ilość punktów
1 0009 107,5
2 0024 105,5
3 0028 104
4 0016 104
5 0020 102
6 0027 101
7 0023 101
8 0025 98,5
9 0005 98,5
10 0006 98
11 0026 97,5
12 0002 97,5
13 0013 96,5
14 0019 96
15 0017 94
16 0003 93,5
17 0010 91
18 0007 88,5
19 0029 87
20 0033 86,5
21 0022 85,5
22 0032 82,5
23 0004 80,5
24 0030 79
25 0001 78,5
26 0031 77
27 0011 77
28 0015 76
29 0012 76
30 0014 74,5
Lista rezerwowa:
L.p. Numer formularza Łączna ilość punktów
1 0008 73,5
2 0021 72,5
3 0018 72,5
Dodano dnia 2017-07-14
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja do projektu została przedłużona do dnia 21 lipca 2017 r.

Dodano dnia 2017-07-10
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że nastąpiła zmiana treści Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości. Nowe wersje dokumentów dostępne są
w zakładce Dokumenty do pobrania

Dodano dnia 2017-06-23
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 14.06.2017 r. otwieramy nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu "Własna firma - moja droga do integracji zawodowej".
Dokumenty dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania

Miejsce składania dokumentów:
Biuro projektu "Własna firma - moja droga do integracji zawodowej"
ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole
tel. 502 084 236, 511 730 576,
tel. 77 461-80-52
e-mail:wlasnafirma2017@gmail.com, dotacje.opole@onet.pl
Nabór zgłoszeń kandydatów do projektu „Własna firma -moja droga do integracji zawodowej” potrwa
do 30 czerwca 2017 r.

Dodano dnia 2017-06-14
 

UWAGA! PRZEDŁUŻENIE NABORU!

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że nabór Uczestników do projektu został przedłużony do dnia 18.04.2017 r.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro projektu:
ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole

Serdecznie zapraszamy!

Dodano dnia 2017-03-24

 

W dniu 22 marca 2017 r. zakończono procedurę wyboru wykonawców w ramach zapytania cenowego - rozeznania rynku z dnia 09.03.2017 r. dotyczącego realizacji usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego na etapie rekrutacji oraz badania predyspozycji kandydatów na uczestników projektu "Własna firma - moja droga do integracji zawodowej".

W postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez panią Agnieszkę Smorąg.

Dodano dnia 2017-03-22

 

 

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku

Zapytanie obejmuje usługę przeprowadzenia doradztwa zawodowego na etapie rekrutacji oraz badanie predyspozycji kandydata.

Całe zapytanie z załącznikami do pobrania poniżej
TUTAJ wersja PDF (Adobe Acrobat)

Dodano dnia 2017-03-09

 

Zapytanie ofertowe nr 1/OP/SSD/01/2017
w ramach projektu pt. „Własna firma-moja droga do integracji zawodowej”
RPOP.07.03.0016-0019/16

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:
Część A:(Zamawiający – Lider)zamówienia na usługę najmu sal na organizację indywidualnych spotkao z doradcą zawodowym w celu przeprowadzenia rozmów i weryfikacji predyspozycji przedsiębiorczych w procesie rekrutacji do projektu, w tym osób niepełnosprawnych, w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z zakresem przedstawionym w punkcie III oraz zgodnie z punktem IV, V oraz VI niniejszego zapytania ofertowego.
Część B: (Zamawiający – Partner) zamówienia na usługę najmu sal na szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” dla Uczestników projektu, w tym osób niepełnosprawnych, w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z zakresem przedstawionym w punkcie III oraz zgodnie z punktem IV, V oraz VI niniejszego zapytania ofertowego.
Część C: (Zamawiający – Lider) zamówienia na usługę najmu sal na doradztwo indywidualne dla Uczestników projektu, w tym osób niepełnosprawnych, w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z zakresem przedstawionym w punkcie III oraz zgodnie z punktem IV, V oraz VI niniejszego zapytania ofertowego.
Część D:(Zamawiający – Partner) zamówienia na usługę najmu sal na szkolenia specjalistyczne o tematyce dobranej zgodnie z bieżącym ankietowym badaniem potrzeb dla Uczestników projektu, w tym osób niepełnosprawnych, w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z zakresem przedstawionym w punkcie III oraz zgodnie z punktem IV, V oraz VI niniejszego zapytania ofertowego.
Część E: (Zamawiający – Partner) zamówienia na usługę najmu sal na indywidualne wsparcie doradcze dla Uczestników projektu, w tym osób niepełnosprawnych w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z zakresem przedstawionym w punkcie III oraz zgodnie z punktem IV, V oraz VI niniejszego zapytania ofertowego.


Całe zapytanie z załącznikami do pobrania poniżej
TUTAJ wersja PDF (Adobe Acrobat)

Dodano dnia 2017-03-09

 

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych od dnia 01.03.2017 r.

Uwaga! zmianie uległy następujące załączniki:

- Załącznik nr 1. Wzór formularza rekrutacyjnego.
- Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego.
- Załącznik nr 3. Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego oraz zgodności z zasadami Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.
- Załącznik nr 17. Wzór umowy na otrzymanie dotacji.
- Załącznik nr 18. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.
- Załącznik nr 19. Wzór aneksu do umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.


oraz został dodany następujący załącznik:

- Załącznik nr 7 a. Oświadczenie Uczestnika projektu /Poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnego, a także w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce "dokumenty do pobrania"

Dodano: 2017.02.28

Szanowni Państwo,
wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych - dostępnych w zakładce "Dokumenty do pobrania".
Nabór zgłoszeń kandydatów do projektu „Własna firma -moja droga do integracji zawodowej” rozpocznie się
01 marca 2017 r. i potrwa do 22 marca 2017 r.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w Regulaminie Rekrutacji.

Miejsce składania dokumentów:
Biuro projektu "Własna firma - moja droga do integracji zawodowej"
ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole
tel. 502 084 236, 511 730 576,
tel. 77 461-80-52
adres e-mail:wlasnafirma2017@gmail.com
          dotacje.opole@onet.pl

Dodano: 2017.01.02